Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą strony www prowadzonej pod domeną:www.blochoptyk.pl

Regulamin obowiązuje od dnia: 1.07.2021Dane identyfikujące Usługodawcę

Wieńczysław Bloch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Optyczna Wieńczysław Bloch z siedzibą w Poznaniu, ul. Rynek Łazarski 4a, 60 – 731 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod NIP: 7791008302.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Dzień Roboczy– każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,

  3. Podmiot korzystający ze strony internetowej – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

  5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z niniejszej strony internetowej

  7. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;

  8. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej

  9. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjno – marketingowym. Przedstawiona na tej stronie materiały graficzne, tekstowe, tekstowo – graficzne nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży internetowej, w tym przy użyciu niniejszej strony www.

 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, za wyjątkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter. W takim wypadku, podmiot korzystający ze strony www musi zatwierdzić informację o zaakceptowaniu Regulaminu.Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez podmiot korzystający z niniejszej strony www jest dobrowolne lecz niezbędne umów o świadczenie Usług Elektronicznych w postaci Newsletter.

Podmiot korzystający ze strony www nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem niniejszej strony www następujące Usługi Elektroniczne:

a) umożliwia podmiotom korzystającym ze strony www przesłanie zapytania do Usługodawcy poprzez Formularz Kontaktowy;

b) umożliwia korzystanie z subskrypcji Newsletter.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.

 2. Poniżej Usługodawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

 3. W celu skontaktowania się ze Usługodawcą można skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez podmiot korzystający z niniejszej strony www a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Usługodawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.

 4. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez podmiot korzystający ze strony www adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy o świadczenie Usług Elektronicznych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Podmiot korzystający ze strony www Usługodawcy, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać:

  1. pisemnie na adres: Rynek Łazarski 2, 60-731 Poznań

  2. drogą korespondencji e – mail: za pomocą formularza kontaktowego

 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

  2. roszczenia podmiotu reklamującego,

  3. danych kontaktowych podmiotu, składającego reklamację.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje o jej wyniku podmiot składający reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do podmiotu składającego reklamację, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  1. pisemnie na adres: Rynek Łazarski 2, 60-731 Poznań

  2. drogą korespondencji e-mail: za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www Usługodawcy

 3. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z podmiotem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;

  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;

  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych innym podmiotom.;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;

  6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.

 5. Usługodawca poinformuje o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez składającego reklamację adres poczty elektronicznej.

 6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże podmiot korzystający ze strony www, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 7. Regulamin jest dostępny dla podmiotów korzystających ze strony internetowej Usługodawcy w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.blochoptyk.pl w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 • Adres konsumenta(-ów)

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • Data